Ubytovací řád

Vážení a milí hosté, vítáme Vás a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu a předem Vám děkujeme za jejich dodržování.

 • Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží ubytovaný pracovníku ubytovacího zařízení svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.
 • Úhrada za ubytování a služby s tím spojené je ubytovaný platící v hotovosti povinen zaplatit ihned při nástupu ubytování včetně kauce ve výši 1000,- Kč za případné škody na zařízení způsobené hosty, která bude v den odjezdu vrácena.
 • Užívání zařízení penzionu je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.
 • Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s provozovatelem penzionu nebo jeho zástupcem. V den nástupu se host může v penzionu ubytovat nejdříve ve 14 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
 • Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne, v též době pokoj uvolní. Pokud tak host neučiní, je hotel oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z pokoje vystěhovat.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.
 • Při příjezdu a přebírání pokoje, zkontrolujte jeho vybavení (viz. informace o vybavení pokoje), v případě, že tento seznam a skutečnost nebudou shodné, informujte majitele penzionu.
 • V ubytovací části objektu je zakázáno chovat nebezpečná zvířata. Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách penzionu jen se souhlasem provozovatele penzionu nebo jeho zástupce. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu pensionu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
 • V případě, že se vyskytnou závady na vybavení objektu je třeba ihned o tomto uvědomit ubytovatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit a to pokud možno ihned. Pokud se tak nestane, ubytovaný s ubytovatelem sepíší zápis o vyrovnání. Bez tohoto zápisu se reklamace neuznává. Reklamaci je nutno uplatnit nejpozději 3 pracovní dny po ukončení pobytu.
 • Ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody na majetku ubytovatele, mu tuto uhradit na místě v hotovosti. Na zaplacenou škodu má právo si od ubytovatele nechat vystavit písemné potvrzení.
 • Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo. Za klenoty, peníze a jiné cennosti si odpovídá ubytovaný sám. Majetek ubytovaných není pojištěn.
 • Majitel objektu neodpovídá za zranění a poškození majetku uživatelů ubytovacího zařízení. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.
 • Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných. Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěn.
 • Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat pořádek a čistotu v rekreačním objektu i jeho okolí. V případě, že ubytovaný způsobí výrazné znečištění, je povinen zajistit jeho odstranění, případně tuto situaci konzultovat s ubytovatelem.
 • Ubytovaný je v průběhu pobytu povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 hod. do 07:00 hod.
 • V penzionu je zakázáno kouření a rozdělávání ohně. Taktéž je zakázána příprava teplých pokrmů a nápojů jinde než v kuchyni. V případě, že dojde k porušení těchto ustanovení, je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vrácení jakékoliv částky.
 • V zájmu úspor energie a potažmo ohleduplnosti k přírodnímu prostředí ubytovatel žádá ubytované, aby v zimním období nevětrali dlouhodobě, či za účelem snížení teploty v pokoji. Pro změnu teploty je nutné upravit termostat topného tělesa nebo se obrátit na ubytovatele.
 • Zařízení objektu nesmí být přemísťováno a vynášeno z ubytovacího objektu.
 • Na pokojích není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně a osobních počítačů.
 • Při každém odchodu z penzionu je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče, zhasnout světla a zamknout.
 • Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče na předem dohodnutém místě. V případě ztráty klíčů uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou včetně klíčové vložky vchodových dveří.
 • Uhrazením zálohy či celé ceny pobytu bere objednavatel tento ubytovací řád na vědomí a souhlasí s ním.
 • Každý ubytovaný je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jej. V případě jeho hrubého, nebo opakovaného porušování má majitel objektu právo ubytování zrušit bez náhrady.
 • Veškerá ustanovení ubytovacího řádu jsou platná bez výjimek, nedohodnou-li se ubytovatel s ubytovaným jinak.

Ubytovací řád je platný od 1. ledna 2010 do odvolání.

Václav Koten:
koten-ZAVINOVADLO:rybarskypenzion.cz
+420 725 33 85 84

Blanka Kotenová:
kotenova-ZAVINOVADLO:rybarskypenzion.cz
+420 725 33 83 93

Czech English Deutch